Birtokvédelem

A polgári törvénykönyv a birtokvédelem három eszközét határozza meg: a jogos önhatalmat, a közigazgatási úton való igényérvényesítést és a birtokpert.

A közigazgatási úton nyújtott birtokvédelem a kérelem benyújtását követő egy éven belül történt birtokháborítás esetén vehető igénybe. 

A jegyző előtt indult eljárás során pusztán ténykérdések vizsgálatára kerül sor, döntő szerepe annak van, hogy az eredeti birtokállapotban történt-e olyan változás, amit a birtokháborító személy tilos önhatalommal, jogellenesen valósított meg. Az eljárás elsődleges célja az eredeti állapot helyreállítása, a zavarás megszüntetése.

A birtokvédelmet kérő fél a kérelem előterjesztésével egyidejűleg benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat. Az ellenérdekű fél a kérelemben foglaltakra írásban vagy szóban nyilatkozatot tehet. A felek a bizonyítási eljárás során bármikor írásban vagy szóban nyilatkozatot tehetnek. A jegyző a feleket egyidejűleg is meghallgathatja.
A tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát.
A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a felek által előterjesztett, valamint a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli.
Amennyiben a megismert bizonyítékok alapján a kérelemben foglaltakat a jegyző megalapozottak találja, határozatában az eredeti birtokállapot helyreállítására kötelezi az ellenérdekű felet és eltiltja a birtoksértő magatartástól.
Abban az esetben ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találta a jegyző megalapozottnak, úgy a kérelmet határozattal elutasítja.

A jegyző a birtokvédelmi eljárás során jogkérdést nem vizsgál, csak azt vizsgálja, hogy a kérelmező korábban ténylegesen birtokban volt-e vagy sem, s ha igen, ezt a kérelmezett megsértette-e, illetve a korábbi birtoklásában megzavarta-e őt. Amennyiben a birtokláshoz való jog is vitás (pl. bérleti vagy adás-vételi szerződésben foglaltak érvényessége), a birtokvédelmet bírósági úton lehet érvényesíteni.,
A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha a birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják( tilos önhatalom) A tilos önhatalom ellen a birtokos- a birtok megvédéséhez szükséges mértékben- önhatalommal is felléphet. Az önhatalom gyakorlásakor mindig figyelembe kell lenni arra, hogy a támadás elhárítása vagy az elveszett birtok visszaszerzése érdekében nem lehet aránytalanul nagyobb hátrányt okozni, mint amit maga a birtokháborítás jelentene.

Az eljárás jogi alapja:
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
• a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet,
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,

Illetékességi terület:
Biatorbágy Város közigazgatási területén fekvő birtok

Benyújtandó dokumentumok:
• Birtokvédelmi eljárás megindítására irányuló szóbeli vagy írásbeli kérelem,
• kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékok
• a képviselő eljárása esetén a jogosultságot igazoló meghatalmazás
• szociális rászorultság esetén költségmentesség iránti kérelem,

Eljárási illetékek:
3000 Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni

Kérelem benyújtása:
Biatorbágy Város Jegyzőjéhez eggyel több példányban kell benyújtani a kitöltött nyomtatványt és mellékleteit, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri

Eljárás megindítása:
Az eljárási határidő az illeték lerovásával együtt benyújtott kérelem jegyzőhöz történt megérkezését, vagy a kérelem benyújtását követően megfizetett illeték lerovásának igazolását követő napon kezdődik.

Ügyintézési határidő:
- 15 nap
- 30 nap ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé

I. fokon döntést hozó szerv:
Biatorbágy Város Jegyzője

II. fokon eljáró hatóság:
A jegyző határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását.

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
A kérelmet a birtokháborítástól számított 1 éven belül a jegyzőhöz, 1 év eltelte után közvetlenül a bírósághoz lehet benyújtani. 

Ügyintézés helye: 
Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési osztály
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
Temesvári Ferencné Kovács Katalin
06 23 310-174/260
Letölthető nyomtaványok: