Főépítész feladatai

a.) a Településrendezési Tervek és a Helyi Építési Szabályzat elkészítésével, felülvizsgálatával, karbantartásával összefüggő feladatok ellátása, együttműködés más hatóságokkal, szervekkel, szomszédos önkormányzatokkal - az igényelt szakmai véleményezés, állásfoglalás biztosítása,

b.) az épített környezet értékeinek védelméről szóló helyi rendelet elkészítésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása és az azzal összefüggő nyilvántartás vezetése,

c.) tervpályázatok kiírása és lebonyolítása,

d.) a tervezők, a beruházók, a lakosság tájékoztatása a városrendezési szabályokról, az ezzel összefüggő panaszok kivizsgálása, intézkedés a jogos panaszok orvoslására, szabályozási korrekciók előkészítése,

e.) közreműködés településpolitikai, településfejlesztési, település-üzemeltetési, vagyongazdálkodási programok, koncepciók elkészítésében, véleményezésében,

f.) köztéri műalkotások elhelyezésével összefüggő döntések előkészítése,

g.) rendezési tervek által meghatározott esetekben főépítészi szakvélemény készítésével segíti az építésigazgatási feladatokat,

h.) az önkormányzat vagyon értékesíthetőségével összefüggő városrendezési vélemények, javaslatok, állásfoglalások adása,

i.) külföldi jogállású személyek ingatlanszerzésének véleményezése,

j.) helyi építészeti értékek és természeti értékek megóvására kiírt pályázatokkal összefüggő döntések előkészítése, döntés után a megállapodások előkészítése.

k.) Ismernie kell Biatorbágy történeti és emberi fejlődését, az itt lakók életmódját, szokásait, kultúráját. Részletekre menően és átfogóan ismernie kell a város épített és természeti környezetét, adottságait. Ismernie kell mélységében a Településrendezési eszközöket (Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv, Szerkezeti terv), a vonatkozó jogszabályokat. Ismernie kell a Biatorbágyra már elkészült, az emberi közösséget és a településfejlesztést érintő koncepciókat, terveket, ciklusprogramokat és az éves költségvetésekben megalapozott építési terveket. Ismernie kell a térségbeli kapcsolódási környezetet, a kialakult vagy formálódó járási, megyei, országos terveket, és azokra a város igényei szerint kellő szakmai ráhatással kell lennie. Meg kell határoznia a település adottságainak felmérésén át a város arculatát, jövőképét, azt ami mellett Biatorbágy lakosai mozgósíthatóak és aminek a fejlesztési tervek, elképzelések és koncepciók alárendelhetők.

l.) A településképpel kapcsolatos főépítészi tevékenység ellátása.

m.) A főépítész feladatainak teljesítése érdekében szükségszerűen együttműködik az önkormányzat képviselő testületével, bizottságaival, Hivatalával, intézményeivel. Egyeztetést követően az önkormányzat költségére külső szakember (cég) bevonását kérheti.

n.) Az Építésügyi Szolgáltatási Pont folyamatos adminisztratív hátteret biztosít számára a Hivatalban.