Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatására

Pályázati kiírás
a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatására

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket, hogy ezzel is segítse közösségek létrejöttét és megerősödését, gazdagítsa a város kulturális kínálatát, sportéletét, teret biztosítson a természet és az épített környezet értékmegóvásának ezzel is javítva az itt élők életminőségét. Ennek érdekében pályázatot ír ki a Biatorbágyon működő civil szervezetek 2017. évi támogatására.

 • Pályázati feltételek:
  • A szervezet biatorbágyi székhelyű, legalább egy éve működik a településen, és tagjainak legalább kétharmada biatorbágyi lakos.
  • A művelődési, sport, érdekvédelmi közéletben való aktív részvétel, rendezvények szervezése, maradandó értékek létrehozása, ill. a közösség érdekében végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők életminőségének javulásához, valamint öregbíti a település jó hírét.
  •  A korábban kapott támogatás megállapodás szerinti felhasználása
  • Pontos elszámolás a korábban kapott támogatással.
  • Hozzájárulás a kapott támogatás felhasználásának önkormányzati ellenőrzéséhez
 • A Pályázat keretében támogatható célok:
  • A civil szervezet alapító okiratában, alapszabályában megjelölt célok megvalósítását segítő tevékenységek.
 • A Pályázat keretében nem támogathatók:
  • a politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok,
  • azon szervezetek,
   • amelyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be pályázatukat,
   • amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a kötelezően előírt adatokat, mellékleteket és azokat a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül nem pótolják,
   • amelyek a Juhász Ferenc Művelődési Központ költségvetésén belül részesülnek önkormányzati támogatásban,
  • melyek tevékenységét pályázaton kívül, együttműködési megállapodás keretében támogatja Biatorbágy Város Önkormányzata
  • Működési kiadások
 • A Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg:
  •  A keretösszeget Biatorbágy Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése tartalmazza
  • A pályázaton igényelhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
  • Egy szervezet pályázati anyagában kérelmezett cél(ok), terv(ek), tevékenység(ek) támogatására együttesen odaítélhető összeg maximum 600.000 Ft.
  • A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek a legalább három szervezet által közösen vállalt programok és célok, valamint azok, amelyek az ifjúsági korosztály helyi közösségekbe való bekapcsolódását segítik elő.
  • A testvértelepülési kapcsolatok bővülését segítő pályázatok
 • A Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
  • A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap.
  • A pályázó szervezet tevékenységének és céljainak rövid ismertetése. (maximum egy A/4-es oldal terjedelemben)
  • A tárgyévre tervezett tételes költségvetés, benne az elnyerni kívánt pályázati összeg tervezett felhasználásával, valamint a pályázati célok egyértelmű megfogalmazásával.
  • A pályázati anyagban konkrétan meg kell jelölni azt a maximum 4 (négy) pályázati célt/tervet/tevékenységet, amelyhez az önkormányzat támogatását szeretné elnyerni a pályázó szervezet.
  • A civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésnek az egy évnél nem régebbi – vagy ha közben változás volt, akkor az adott időponttól érvényes – egyszerű másolata.
  • A pályázó nyilatkozata:
   • Jogosult-e 1%-os szja felajánlás igénybevételére? Ha igen, annak 2015. évi összegéről (A NAV által 2016-ban folyósított összeg)
   • Részesül-e, illetve részesült-e más forrásokból anyagi, vagy egyéb jellegű támogatásban a pályázatában megjelölt cél(ok)hoz?
   • Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a alapján.
  • A civil szervezet hatályos alapító okirata, ill. alapszabálya azon szervezetektől, akik először pályáznak, illetve akiknél a szervezet létesítő okiratának tartalmában változás történt. Más szervezeteknek nyilatkozni kell arról, hogy az előzőleg benyújtott pályázati időpontjukhoz képest nem történt változás a létesítő okiratukban.
  • A pályázó szervezet 2017. évi - önkormányzati ingatlan(ok)ra vonatkozó - térítésmentes teremhasználati igényeit tartalmazó kitöltött adatlap
  • A pályázathoz mellékelni szükséges a teljes pályázatot elektronikus adathordozón is.
 • A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:  
  • Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, maximum 4 (négy) db konkrétan megjelölt önkormányzati támogatásra kérelmezett céllal/tervvel/tevékenységgel.
  • A pályázatot személyesen a Biatorbágy Város honlapjáról letölthető nyomtatványon, zárt borítékban, Biatorbágy Város Képviselő-testületének címezve, a Polgármesteri Hivatal Ügyfeltájékoztatóján (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a) 2017. február 28-án 12.00 óráig lehet benyújtani, illetve postai úton 2017. február 27-én éjfélig lehet feladni. Kérjük, hogy a pályázatot semmilyen formában ne fűzze össze! A borítékon kérjük feltüntetni: CIVIL PÁLYÁZAT 2017
  • A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 25.
 • Konzultáció, kapcsolat, megállapodás:
  • A pályázók a döntésről 8 napon belül írásban értesítést kapnak.
  • A pályázaton elnyert pénzösszeg átutalása (kifizetése) két részletben történik. Az első részlet kifizetése 2017. április 24-éig, a második részlet kifizetése – lehetőség szerint - 2017. június 30-áig, de legkésőbb szeptember 30-áig történik.
  • A kifizetés feltétele, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a támogatás felhasználásáról a támogatott szervezettel szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok.
  • A támogatás felhasználásával kapcsolatban Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2018. február 1.
  • A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.
  • A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében telefonon, e-mailben illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban: Varga László alpolgármester (tel: 06 23 310-174, mobil: +36 30 516 77 49, e-mail: varga.laszlo@biatorbagy.hu
  • A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Polgármesteri Hivatal 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. 
 •  
Csatolt fájlMéret
PDF icon Pályázati kiírás531.17 KB