Szervezési osztály feladatai

Jegyzői Iroda feladatai

 • támogatja a képviselő-testület bizottságainak működését a bizottságokhoz kijelölt referenseken keresztül,
 • segíti a testületek működésére vonatkozó jogszabályok alkalmazását, közreműködik a képviselő-testület és a bizottságok összehangolt működésének, döntéseik törvényességének biztosításában, elkészíti a képviselő-testület munkatervére vonatkozó javaslatot,
 • szervezi az önkormányzati ülések előkészítését, az előterjesztések összeállítását, gondoskodik a meghívók és az anyagok kiküldéséről,
 • felülvizsgálja az előterjesztéseket és döntéstervezeteket, közreműködik a határozat – és rendelettervezetek szerkesztésében, illetve azok véglegesítésben,
 • összehangolja a képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatos hivatali teendőket, illetve azok végrehajtását,
 • elkészíti a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvét, rögzíti a határozatokat és rendeleteket, gondoskodik megküldésükről, a felelősök és a végrehajtásban érintettek részére.
 • figyelemmel kíséri az önkormányzati döntések végrehajtását, részt vesz azok megszervezésében és ellenőrzésében, szervezi, hogy a végrehajtás helyzetéről a döntéshozó testületek tájékoztatása megtörténjen,
 • koordinálja, hogy a bizottsági állásfoglalások és javaslatok a képviselő-testület elé kerüljenek, illetve az érintettekhez eljussanak,
 • a helyi nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos ügyviteli és szervezési feladatok ellátása,
 • igény szerint közreműködik a tisztségviselői intézkedések, levelezések előkészítésében,
 • nyilvántartja és közzé teszi a képviselő-testületi határozatokat és az önkormányzati rendeleteket,
 • ellátja a honvédelmi igazgatással, polgári védelemmel és a helyi védelmi bizottság működésével kapcsolatos ügyintézői, döntés előkészítő és végrehajtás szervező helyi feladatokat,
 • a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi ügyek intézése,
 • az önkormányzat alapítványaival kapcsolatos alapítói döntések és intézkedések előkészítése, valamint azok végrehajtásának segítése,
 • előkészíti a képviselők díjazásával összefüggő intézkedéseket,
 • részt vesz a választások és népszavazások előkészítésével kapcsolatos hivatali teendők ellátásában,
 • ellátja az intézmény-felügyelettel kapcsolatos feladat- és hatásköröket,
 • ellátja az egészségügyi alapellátással, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokkal kapcsolatos feladat- és hatásköröket,
 • üzletek és a piac működésével, a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentésével, zenés, táncos rendezvényekkel, valamint a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos engedélyezési, ellenőrzési feladatok ellátása,
 • zaj- és rezgésvédelmi ügyek elbírálása,
 • a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítése.

Ügyviteli Iroda feladatai:

 • informatikai (hálózatüzemeltetési) rendszergazdai feladatok ellátása a polgármesteri hivatalban,
 • a városi honlap gondozása, az ott megjelenő információk aktualizálása és az ehhez szükséges anyagok összeállítása, beszerzése, továbbítása, (vagy ennek segítése) az önkormányzati térinformatikai rendszer üzemeltetése,
 • végzi a központi iktatást és az iktatott iratanyag irattári kezelését, vezeti a hivatali bélyegzők nyilvántartását,
 • ellátja a hivatal ügyfélszolgálati, lakosság tájékoztatásával kapcsolatos minden feladatot, ügyfélszolgálati időben működteti az ügyfél-tájékoztatót,
 • segíti az önkormányzat, polgármesteri hivatal rendezvényeinek szervezését