dr. Kovács András

Elérhetőségek

Ügyfélfogadás: 
szerda: 8:00 - 12:00
Tel.: 
06 23 310-174/242
Fax: 
06 23 310-135
Email cím: 
jegyzo@biatorbagy.hu

2004-ben igazgatásszervező, 2009-ben jogi diplomát szerzett. 2004 óta dolgozik Biatorbágy Polgármesteri Hivatalában. 2009-ben nevezték ki szabálysértési előadóból az Igazgatási osztály vezetőjének. E beosztásában a jegyző helyettese lett.

A Képviselő-testület 2011. január 18-án választotta Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának jegyzőjévé.

 

Feladatai:

A hivatalt a jegyző vezeti. A jegyző a polgármester irányításával szervezi és vezeti a hivatalt:

 • gondoskodik az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
 • felügyel a hivatal tevékenységének törvényességére, ennek körében

- ellenőrzi a hivatal hatósági tevékenységét,
- szükség esetén funkcionális, eseti és célvizsgálatot rendel el,

 • a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz – a polgármester által meghatározott körben – a polgármester egyetértése szükséges,
 • biztosítja a hivatalnál a személyi iratok és a közszolgálati alapnyilvántartás vezetését, illetve azok előírás szerinti kezelését,
 • gondoskodik a feladatellátás személyi, tárgyi és technikai feltételeiről, a hivatali munkafegyelem betartásáról, a szakszerű és kulturált ügyfélfogadásról,
 • szervezi a hivatali szervezetben dolgozó köztisztviselők rendszeres továbbképzését, segíti a dolgozók önképzését, a jó munkahelyi légkör kialakítását,
 • döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
 • dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át,
 • tanácskozási joggal vesz részt a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságainak ülésén,
 • tájékoztatja a képviselő-testületet a hivatal munkájáról, feladatai végrehajtásáról rendszeresen beszámol a polgármesternek,
 • gondoskodik az önkormányzati rendeletek hatályosságáról, jogszabályváltozás esetén jelzi a módosítás szükségességét, általánosságban gondoskodik azok folyamatos felülvizsgálatáról, az SZMSZ mellékleteinek folyamatos, naprakész vezetéséről,
 • felelős a belső ügyvitel, ügyfélfogadás, ügykezelés megszervezéséért, az irat- és adatvédelem biztosításáért,
 • részt vesz a polgármester vezetésével megtartott intézményvezetői értekezleten, valamint a Bizottsági elnökök testületi munkát előkészítő ülésein, továbbá a polgármester által szervezett és vezetett munkamegbeszéléseken, kabinetüléseken,
 • a korszerű munkavégzés technikai feltételeinek állandó szem előtt tartásával igyekszik megteremteni a tervszerű, gyors (egy segítőkész és fegyelmezett közösségre, illetve a feladatok elvégzésének következetes számonkérésére épülő) ügyfélcentrikus ügyintézést,
 • a pénzügyi, ügyrendi és stratégiai kérdésekkel foglalkozó bizottság ülésein rendszeresen beszámol az SZMSZ (benne a hivatali etikai kódex és ügyfélszolgálati nyilatkozat) hatályosulásáról, a személyi változásokról, a hivatal szervezeti működésének hatékonyágáról és belső kommunikációjának színvonaláról, a helyettesítési rend gyakorlati megvalósulásáról, a munkaerő gazdálkodási és a képzési rendszer változásairól, eredményességéről.