Tájékoztató a járási hivatallal összefüggő kérdésekről

Biatorbágy logo

2013. január 1-től Magyarországon 30 év után újra alakul a járási rendszer. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény több mint 80 db törvényi szinten szabályozott államigazgatási feladatot határozott meg a járások számára.

A járási hivatal feladata a megyeinél szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz, amelyeknek nagy részét eddig a jegyzők látták el. Az új feladatmegosztásnak köszönhetően az összes államigazgatási feladat 40%-a kerül az államot képviselő járási hivatalhoz.
A legtöbb feladatot az okmányirodáktól átvett ügyek fogják jelenteni a járási hivatalok számára, mivel az okmányirodák 2013. január 1-jétől a járási hivatal törzshivatalának szervezeti egységeiként működnek tovább.

I. 2013. január 1-jétől az alábbi változások következnek be Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának ügyintézésében:

2013. január 1-jétől Biatorbágy Város Polgármesteri hivatal épületében járási hivatali kirendeltség működik majd, amely minden munkanapon állandó ügyintézési lehetőséget biztosít a biatorbágyi állampolgároknak. A járási hivatal kirendeltsége alatt a járási hivatal olyan ügyintézési helyszínét kell érteni, ahol a járási hivatal az adott településen állandó jelleggel tart fenn hivatali ügyintézést (de nem járásszékhely és nem kormányablak), azaz az ügyfelek a kirendeltségi helyszínen hétfőtől-péntekig elérik a járási hivatal kormánytisztviselőit.

A budaörsi okmányiroda, valamint a gyámhivatal 2013. január 1-jét követően továbbra is Budaörsön működik majd a Budakeszi Járási Hivatal kirendeltségeként, valamint szakigazgatási szerveként.

  
II. A járási hivatal valamint   a jegyző közötti feladatmegosztás:

A járási hivatalhoz kerülnek a jegyzői feladatok közül:

 • az okmányirodai feladatok (lakcímnyilvántartás, útlevél-igazgatás, gépjármű-nyilvántartás, stb.)
 • egyes gyámhatósági ügyek (teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, gyámhivatali felkérésre gyámhatósági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatok dokumentálása, igazolatlan hiányzás, és az iskolai támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatos feladatok, ideiglenes hatályú elhelyezés, védelembe vétel)
 • gyámhivatali terület (családi jogállásra rendezésére, gondnoksági ügyek, gyámsági ügyek, kiskorúak házasságának engedélyezése, szülői ház elhagyásának engedélyezése, családba fogadás engedélyezése, eseti- illetve ügygondnok kirendelése, átmeneti nevelésbe vétellel kapcsolatos döntések, tartós neveltek ügyei, utógondozottak ügyeiben való eljárás, kiskorúak vagyoni ügyei, örökbefogadás, otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése)
 • egyes szociális igazgatási ügyek (alanyi jogú ápolási díj és fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított ápolási díj, alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, időkorúak járadéka, hadigondozottak ellátása, mozgáskorlátozottak kedvezményeinek megállapítása, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság)
 • családtámogatási ügyek
 • köznevelési feladatok
 • egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése
 • menedékjogi ügyek
 • egyes kommunális típusú ügyek (pl. temetőengedélyezés)
 • egyes állategészségügyi feladatok (pl. állatotthon engedélyezés)
 • a fővárosi és megyei kormányhivatal által 2012. április 15. napján átvett szabálysértési feladatok
 • vízügyi hatáskörök,
 • idegenrendészeti, honvédelmi ügyek,
 • helyi védelmi bizottsággal kapcsolatos feladatok
 • egyes speciális építéshatósági ügyek.

 

A jegyzőnél maradó feladat- és hatáskörök:

 • birtokvédelmi eljárás
 • hagyatéki eljárás
 • anyakönyvi eljárás
 • adóigazgatás és adóvégrehajtás
 • egyes építésügyi igazgatási feladatok
 • kereskedelmi engedélyezés
 • a helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött szociális ellátások
 • jegyzői hatáskörben maradó rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, valamint óvodáztatási támogatás

Az olyan hatósági ügyeknél, mint pl. a földművelésügyi, állategészségügyi, a vízügyi, az ipari igazgatással, valamint a környezet- és természetvédelemmel, a közlekedés és hírközlési igazgatással kapcsolatos feladatok, lesz feladata a települési jegyzőnek és a járási hivatalnak is, mint ahogy eddig is eljárt ezen feladatkörökben a kormányhivatal helyi szerve és a jegyző is.

III. Az építéshatósági ügyintézés megszűnéséről

Az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 34. §-a módosította az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. §-át. A módosítás értelmében 2013. január 1. napjától az első fokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként az építmények, építési tevékenységek tekintetében a járásszékhely települési önkormányzat jegyzője jár el.

Megszűnik tehát Biatorbágy polgármesteri hivatalában az építéshatósági ügyintézés, Hivatalunkban tehát csupán az ügyek indítására, a kérelmek átvételére valamint az építéshatósági ügyintézés elősegítése érdekében információszolgáltatásra lesz lehetőség. Építéshatósági ügyekben a tényleges, az érdemi ügyintézés, a kérelmek, beadványok elbírálása Budakeszi Város Polgármesteri Hivatalában történik.

A Kormányrendelet 34. §-a értelmében 2013. január 1. napjától Biatorbágy Város Önkormányzata Építésügyi Szolgáltatási Pontként a következő építésügyi szolgáltatási feladatokat látja majd el:
a) információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében,
b) az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR),
c) kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása, szükség szerinti szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása,
d) az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele, továbbá
e) települési önkormányzati egyéb műszaki, üzemeltetési feladatok.”

Fenti változásokkal kapcsolatban felmerülő további kérdések megválaszolása céljából keressék bizalommal Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalát.

Tisztelettel:

dr. Kovács András s.k.
jegyző

Kapcsolódó tartalmak:

2012.12.18
Europe/Budapest