Jegyzői állás

Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011, évi CXCIX törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Jegyző munkakör  
betöltésére

A köztisztviselői jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 
Vezető
A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása
Illetmény, juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek: 
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, Kttv. 247. § (1) bekezdésben meghatározott szakirányú képesítés (igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés),
 • legalább 3-5 év közigazgatási gyakorlat,
 • a belépést követően vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5. számú mellékletében foglaltakra
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Szakmai gyakorlatot, vezetői tapasztalatot igazoló okiratok másolata
 • A közszolgálati tisztviselő jogviszony várható létesítésekor érvényes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • Nyilatkozat, hogy nem áll fenn a Kttv. 84-87.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljeskörűen megismerhetik.
 • A Hivatal vezetésére vonatkozó 6-8 oldalas szakmai koncepció ismertetése
A beosztás betölthetőségének időpontja: 

2019. december 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2019. november 25.

A pályázat benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: ’jegyző pályázat” valamint a „HR-145/2019” azonosító számot. • Személyesen: Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalában (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.)., ügyfélszolgálati időben, • E-mailen: hr@biatorbagy.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 

2019. november 27. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati kiírás közzétételének ideje: 

2019.11.07.

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
 • Biatorbágy Város Honlapja
 • KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság
A munkáltatóval kapcsolatos további információk: 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tresó Zoltán, Balog Gábor nyújt a +36 23/310-174 (238. mellék) telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információról a www.biatorbagy.hu honlapon tájékozódhat.