Születési családi és utónév változtatása

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását.- kérelmére-  a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztertől engedélyezheti.

Születési név az a név, amely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzése alapján megilleti. Magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll. A családi név egy vagy kéttagú lehet. A kéttagú családi nevet kötőjel köti össze. Anyakönyvezni egy vagy két nemre utaló utónevet lehet.
A születési név megváltoztatását a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter engedélyezheti. A kérelmet az állandó lakóhely szerint anyakönyvvezetőnél lehet személyesen benyújtani. Kiskorú személy névváltoztatásához mindkét szülő/törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

Az eljárás jogi alapja:

  • az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló többször módosított 1982. évi 17. számú törvényerejű rendelet, valamint ennek végrehajtására kiadott 6/2003. (III. 7. ) BM. számú rendelet tartalmazza.
  • az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény,
  • 1992. évi LVI. Tv. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
  • a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952 évi IV. törvény
  • (továbbiakban Csjt. )

Illetékességi terület:
A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében az illetékes konzuli tisztviselőnél.

Benyújtandó dokumentumok:

  • kérelmező érvényes személyi igazolványa, lakcímkártyája,
  • születési, házassági anyakönyvi kivonata
  • amennyiben a kérelmezett születési családi név valamely hozzátartozó neve, úgy a hozzátartozónak a névviseléshez hozzájáruló nyilatkozata.

Eljárási illetékek:
A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10. 000.- Ft. Megváltoztatott név ismételt megváltoztatása 30. 000.- Ft. Az illetékbélyeget illetékbélyeg formájában kell leróni.

Eljárás Megindítása:
A kérelmet az állandó lakóhely szerint anyakönyvvezetőnél lehet személyesen benyújtani. Kiskorú személy névváltoztatásához mindkét szülő/törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

Ügyintézési határidő:
A születési név megváltoztatására irányuló eljárás ügyintézési határideje 60 nap.
A névváltoztatástól az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter okiratot állít ki.
A névváltoztatás anyakönyvi bejegyzését az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter rendeli el.

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:
Akinek a névváltoztatását az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezte, az új nevet az okirat kézhezvételétől jogosult és köteles viselni.
Amennyiben a kérelem hiányosan érkezik, a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül kell kibocsátani.
 

Ügyintézés helye: