Óvoda igazgató

Biatorbágy Város Önkormányzata a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.)

Kormányrendelet alapján pályázatot hirdet

Biatorbágy Város Önkormányzatának Benedek Elek Óvoda

igazgatói

feladatainak ellátására.

Betöltendő állás szakmacsoportja, munkaköre: oktatás, nevelés, óvodapedagógus

Betöltendő állás jogviszonya: határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 

Vezetői megbízás szintje: igazgató

Vezetői megbízás időtartama: határozott időtartam, 2024. július 01. napjától 2029. június 30. napjáig.

Munkavégzés helye: 2051 Biatorbágy, Nagy u. 29.

Foglalkoztatás munkaideje, munkarendje, formája: teljes munkaidő, heti 40 óra

Tevékenységi kör (A beosztáshoz tartozó, illetve az igazgatói megbízással járó lényeges feladatok):

Az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Pedagógiai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó vezetői feladatok ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása, valamint az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése. Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Munkáltatói jogkört gyakorol az intézményben foglalkoztatott alkalmazottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetményekre és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Kormányrendelet, valamint Biatorbágy Város Önkormányzata költségvetési szerveinél foglalkoztatott munkavállalók juttatási szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények és elvárt végzettség/képesítés (pályázati feltételek):

 • óvodapedagógusi felsőfokú iskolai végzettség és pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

 • legalább négy év pedagógus munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés,

 • büntetlen előélet,

 • cselekvőképesség,

 • nem áll fenn a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 27. § (1) – (5) bekezdésében meghatározott büntetőjogi kizáró ok,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.

Előnyök:

 • óvodában szerzett vezetői tapasztalat,

 • szakma iránti elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret, kiváló irányító és döntési képesség, kiemelkedő együttműködési képesség, empátia, menedzsment szemlétet,

 • felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások).

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • részletes szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi adatai, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei pontos adatokkal),
 • iskolai végzettséget, illetve a pályázatban előírt további követelményeket igazoló okirat(ok) másolata,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló kérelem másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy
 • nem áll fenn a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 27. §(1) – (5) bekezdésében meghatározott büntetőjogi kizáró ok,
 • nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • az    álláshely    elnyerése    esetén    eleget    tesz    a    vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
 • hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel történő közléshez),
 • a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

Állás betölthetőségének időpontja: 2024. július 1.

Pályázat beérkezésének határideje: 2024. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Veres-Czinege Anita köznevelési referens nyújt a 06-70/797-9141-os telefonszámon 

Pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat postai úton és személyesen lehet benyújtani.

 • Postai úton egy példányban, zárt borítékban tértivevényes küldeményben Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 2/A) részére címezve lehet benyújtani a pályázatot. A pályázatok beérkezésének határideje 2024. április 30-a.

 • Személyes benyújtás esetén zárt borítékban Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 2/A.) Balog Gábor és Tresó Zoltán HR referenseknél (120 iroda) 2024. április 30. (kedd) 16.00 óráig lehet benyújtani a pályázatokat.

Mind a két esetben a borítékon szerepelnie kell a Biatorbágy Város Önkormányzatának Benedek Elek Óvoda igazgatói pályázat” szövegnek.

Pályázatok elbírálásának rendje:

A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak megfelelő, érvényes pályázatokat benyújtó pályázókat szakmai bizottság hallgatja meg. A benyújtott pályázatok esetében hiánypótlásra nincs lehetőség. A bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt az intézményvezető kinevezéséről. A pályázók a pályázatok eredményéről a döntést követően írásban kapnak értesítést.

Pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 31.

Pályázati kiírás közzétételének helye:

A fenntartóval kapcsolatban további információ a www.biatorbagy.hu honlapon szerezhető.